Sprawy finansowe


Zasady płatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 24 Słupski Niedźwiadek Szczęścia w Słupsku.

Opłatę za wyżywienie, która będzie wyszczególniona na tablicy opłat, wpłacamy na nowe konto: BRE Bank 40 1140 2118 0000 2176 3300 1004 do dnia 5 każdego miesiąca. Pozostałą kwotę (opłata stała) wpłacamy na konto 66 1140 1153 0000 2176 3300 1002 do dnia 10 każdego miesiąca.

Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń przez przedszkole:

 1. 1,00 zł - za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej (6.30 - 7.30; 12.30 - 16.30) - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827); Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 15 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz 169)
 2. 6,50 zł - za posiłki wydawane w przedszkolu - Zarządzenie Nr 919/0KiS/2013r Prezydenta Miasta Słupska z dnia 26 sierpnia 2013r.

Opłata stała na konto:

66 1140 1153 0000 2176 3300 1002

Opłata za wyżywienie na konto:

40 1140 2118 0000 2176 3300 1004

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXIV/347/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012r.,
Zarządzenie Nr 867/OkiS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 sierpnia 2012r.


W naszym przedszkolu prężnie działa również Rada Rodziców.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

 1. Przewodnicząca: Anna Nikadon
 2. Z-ca Przewodniczącej: Wojciech Kwapis
 3. Sekretarz: Agnieszka Kałużna-Horbaczewska
 4. Skarbnik: Barbara Kustra

Komisja Rewizyjna

 1. Monika Basarab
 2. Piotr Jadłowski
 3. Anna Suchomska

Kwota, jaką ustalono na ogólnym zebraniu rodziców to: 120 zł. (możliwość płatności w ratach):

 1. rata do 15 października
 2. rata do 15 stycznia następnego roku

płatne na konto Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 24 w Słupsku:
BGŻ, nr 14 2030 0045 1110 0000 0143 3610


Plan finansowy na rok szkolny 2016/2017:

Planowane wpływy
Ilość dzieci Kwota wpłaty Razem
123 120,00 zł 14 760,00 zł
Saldo z roku 2015/20162 187,87 zł
ŁĄCZNIE16 917,87 zł
Planowane wydatki
Nazwa grupy wydatków Ilość dzieci Kwota Razem zaplanowane
Mikołajki 123 15,00 zł 1845,00 zł
Dzień Dziecka 123 20,00 zł 2 460,00 zł
Pożegnanie
starszaków
44 22,00 zł 968,00 zł
Koncerty 123 10,00 zł 1 000,00 zł
Wynajem autokaru 123 53 6 300,00 zł
Inne i dodatkowe     3774,87 zł
Rezerwa     600,00 zł
ŁĄCZNIE 16 947,87 zł

© Copyright by CeTe